IV. IZMJENA I DOPUNA  PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

15 Listopad, 2020

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Kloštar Podravski pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 12/03.,5/04, 10/07, 10/10., 18/16 i 1/17-pročišćeni tekst). Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana.

Dokumenti: