Sjedište općine

Općina Kloštar Podravski ima sjedište u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski.

 

Položaj općine

Općina Kloštar Podravski nalazi se u sastavu Koprivničko-križevačke županije i čini je 4 naselja: općinsko središte Kloštar Podravski, te naselja Kozarevac, Budančevica i Prugovac. Općina Kloštar Podravski smještena je u jugoistočnom dijelu Koprivničko-križevačke županije i graniči sa tri jedinice lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije: Gradom Đurđevcom te Općinama Kalinovac i Podravske Sesvete, dok je dio općinske granice ujedno i županijska granica sa Virovitičko-podravskom (Općina Pitomaca) i Bjelovarsko-bilogorskom (Općina Velika Pisanica) županijom. U prostoru Općine Kloštar Podravski mogu se izdvojiti dvije osnovne cjeline; naplavna ravan rijeke Drave i sjeveroistočne padine Bilogore. Osnovni elementi reljefa i hidrogeografske osobine bitno su utjecale na prostornu organizaciju života. Stepeničast karakter reljefa i njegova izduženost pravcem sjeverozapad-jugoistok, koju prati i rijeka Drava, odredili su zonski raspored naselja koja su se razvila ili na dodiru dviju različitih reljefnih cjelina (Kozarevac, Prugovac) ili unutar prostora ocjeditih terasa naplavne ravni (Budančevica i Kloštar Podravski).

 

Prometno-geografski položaj

Prometno-geografski položaj Općine se može ocijeniti povoljnim jer njenim sjevernim dijelom prolazi longitudinalni pravac koji povezuje središnji i istočni dio Republike Hrvatske, a čine ga Podravska magistrala i željeznička pruga Osijek-Koprivnica) sjevernim dijelom Općine. Postojeća trasa ceste prolazi kroz naselja Budančevicu i Kloštar Podravski. Ovaj prometni pravac povezuje sjevero-istočnu Hrvatsku sa sjeverozapadnom Hrvatskom. Izgradnjom brze ceste Bjelovar-Virovitica promet prema Zagrebu će zaobići područje Općine. Kloštar Podravski ima položaj željezničkog čvorišta koji nije adekvatno iskorišten zbog zanemarivanja postojeće trase željezničke pruge Kloštar Podravski-Bjelovar.

 

Statistički podaci

Površina općine iznosi 51,47km2, što iznosi 2,9% površine županije. S površinom od 51,47km2 deseta je po veličini općina, a sa 3603 stanovnika šesta je po veličini općina u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Prostor Općine Kloštar Podravski ima prosječnu gustoću naseljenosti od 70 st/km2 . Najgušće naseljen prostor je plejstocenska terasa kroz koju prolazi prometna infrastuktura i smješteno je središnje naselje Kloštar Podravski i naselje Budančevica. Ova dva naselja ujedno čine kontinuiranu urbanu cjelinu. Najslabije naseljeno područje su obronci Bilogore, gdje prevladavaju površine pod šumskom vegetacijom.