Upute za kandidate

1 Srpanj, 2015

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), općinski načelnik Općine Kloštar Podravski (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) raspisao je Natječaj:

koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 61/15 od 03. lipnja 2015. i na web stranici Općine Kloštar Podravski za radno mjesto:

Referent – komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca,
te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova radnog mjesta –referent – komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika,

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela

Provodi komunalni red na području Općine prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnom redu,

Izdaje rješenja fizičkim i pravnim osobama u svrhu održavanja komunalnog reda,

Izriče mandatne na način i po postupku određenom u Zakonu o prekršajima,

Obavlja poslove ekonoma,

Obavlja poslove održavanja i čuvanja zgrada u vlasništvu Općine,

Obavlja poslove iz područja komunalne djelatnosti,

Priprema rješenja za plaćanje komunalnog doprinosa na temelju tehničke dokumentacije,

Vrši nadzor radova na groblju i naročito: izmjena i određivanje granica postojećih grobova prije izrade okvira spomenika i drugih sličnih radova, te izmjera i određivanje granica pri formiranju novih grobnih mjesta i njihovo iskolčenje,

Vodi postupak i donosi rješenja u upravnom području komunalnog gospodarstva,

Vrši blagajničke poslove,
Obavlja poslove likvidatora knjigovodstvene evidencije,
Vrši naplatu komunalnih usluga,
Vodi blagajničko izvješće,
Vodi evidenciju polica osiguranja imovine, službenika i namještenika,
Priprema rješenja za razrez i naplatu komunalne naknade, vodi brigu o ažurnosti naplate, te prema potrebi izrađuje izvješća vezana uz evidenciju komunalne naknade,
Vodi evidenciju o obveznicima i naplati komunalnog doprinosa.
Obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik ili općinski načelnik.

Podacioplaći

Podacioplaćiradnogmjestapropisanisu Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski, KLASA: 120-01/11-01/02, URBROJ: 2137/16-11-1 od 20. travnja 2011., kojom je osnovica određena u iznosu 2.200,00 kunai Odlukomo koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 8/11. i 11/11), za poslove referenta – komunalnog redara Jedinstvenog upravnog odjela određen je koeficijent 1,70. Slijedom navedenog plaća čini umnožak osnovice za obračun plaća i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodnoj provjeri znanja kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Prethodna provjera znanja kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

TESTIRANJE KANDIDATA

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

1.Provjeraznanjabitnihzaobavljanjeposlovaradnogmjestanakojeseprima –

PISMENAPROVJERAZNANJA

Pitanjakojimasetestiraprovjeraznanjabitnihzaobavljanjeposlovaradnogmjestazakojejeraspisanjavninatječajtemeljesenaslijedećimpropisima:

OPĆI DIO:

1.Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. – pročišćeni tekst i 5/14),

2.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05, 109/07., 125/08, 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst),

3.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11),

4.Statut Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13).

POSEBNI DIO:

1.Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15),

2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12. i 147/14),

3.Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13),

4. Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 149/09, 127/10, 50/12, 120/12. i 148/13)

5.Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13. i 48/15),

PRAVILAIPOSTUPAKTESTIRANJA

Podolaskunaprovjeruznanja, odkandidata ćebitizatraženopredočavanjeodgovarajućeidentifikacijskeispraveradiutvrđivanjaidentiteta. Kandidati/kinjekojinemogudokazatiidentitetnećemoćipristupititestiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera znanja traje 60 minutai sastoji se od 10 pitanja (5 pitanja iz općeg dijela i 5 pitanja iz posebnog dijela).

Kandidati/kinje su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Za svaki točan odgovor dodjeljuje se 1 bod te je maksimalan broj bodova 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova provjere znanja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja Izvješće o provedenom postupku općinskom načelniku, a Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Općinski načelnik pošto je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela na bolovanju donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/tkinje, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a koji su ispunili formalne uvjete natječaja.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto.

Kandidat za referenta – komunalnog redara koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu izabranog kandidata može podnijet žalbu.

POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJANA WEB-STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI