POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI  U POSTUPKU PRIJMA na radno mjesto – Upravni referent/ica za komunalno-infrastrukturne projekte u Jedinstvenom upravnom odjelu

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI U POSTUPKU PRIJMA na radno mjesto – Upravni referent/ica za komunalno-infrastrukturne projekte u Jedinstvenom upravnom odjelu

9 Prosinac, 2021

                                        

                     REPUBLIKA HRVATSKA

            KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

                            OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

                  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam službenika

               

KLASA:112-01/21-01/04

URBROJ: 2137/16-21-7

Kloštar Podravski, 09. prosinca 2021.

 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 U POSTUPKU PRIJMA na radno mjesto – Upravni referent/ica za komunalno-infrastrukturne projekte u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski

 

 

 

 

Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor):

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam službenika

 

Naziv radnog mjesta: Upravni referent/ica za komunalno-infrastrukturne projekte

 

Javni natječaj objavljen:

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 127/21 od 26.11.2021. i na internetskim stranicama Općine Kloštar Podravski www.klostarpodravski.hr  

Posljednji dan za predaju prijava na natječaj  je 06.prosinca 2021. godine.

 

Na temelju članka 20., a u svezi s člankom 22. i člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18. i 112/19) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli pravodobno i uredne te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja

 

p o z i v a j u  s e

 

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja iz pravnih izvora prethodno navedenih na www.klostarpodravski.hr

Pisano testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta održati će se dana

 

15. prosinca 2021. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati

u prostorijama Općine Kloštar Podravski, kralja Tomislava 2.

 

 

 

Pisano testiranje će trajati maksimalno 60 minuta.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

 

Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa pisanom testiranju sljedeći prijavljeni kandidat pod šifrom:

 

  1. OPĆINA 111.

 

Područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za radno mjesto službenika viši stručni suradnik za proračun, financije  i računovodstvo:

      OPĆI DIO:

  • Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

 

                  POSEBNI DIO:

  • Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12. i 15/15),
  • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine 28/10),

 

Poznavanje rada na računalu dokazuje se potvrdom o polaganju tečaja ili stručnog osposobljavanja te  pisanom izjavom ili drugim odgovarajućim dokumentom iz kojeg se vidi da osoba posjeduje znanje rada na računalu.

 

 

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao svoju prijavu na natječaj.

 

Intervju (razgovor) s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju održat će se nakon utvrđivanja rezultata testiranja istog dana.

Za svaki dio prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kloštar Podravski.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam službenika