Odluka - strateška procjena utjecaja na okoliš Programa ukupnog razvoja Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 2015. do 2020. godine

15 Studeni, 2016

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13. i 78/15), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj 64/08) i članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13), a nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ukupnog razvoja Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 2015. do 2020. godine, uz Prethodno mišljenje Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, KLASA: 351-02/16-01/58 URBROJ: 2137/1-05/18-16-2 od 15. studenoga 2016. godine, općinski načelnik Općine Kloštar Podravski 15. studenoga 2016. donosi

Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Programa ukupnog razvoja Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 2015. do 2020. godine