Odluka o financiranju provedbe Programa udruga civilnog društva na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

5 Travanj, 2017

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Podravski, KLASA: 023-01/16-01/01, URBROJ:2137/18-16-1 od 15. veljače 2016. godine i članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13), dana 4. travnja 2017. godine, općinski načelnik Općine Kloštar Podravski donio je

ODLUKU o financiranju provedbe Programa udruga civilnog društva na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini