NATJEČAJ za davanje u zakup podruma u stambeno-poslovnom objektu u Kloštru Podravskom

13 Listopad, 2015

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kloštar Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 7/14, 3/15. i 9/15) općinski načelnik Općine Kloštar Podravski 12. listopada 2015. raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup podruma u stambeno-poslovnom objektu u Kloštru Podravskom, Trg sv. obitelji 4

1. PREDMET NATJEČAJA

- davanje u zakup podruma u zgradi Trg svete obitelji 4 u naselju Kloštar Podravski

2. IZNOS ZAKUPNINE

- Općina Kloštar Podravski daje gore navedeni podrum površine 83,21 m2 u zakup

– minimalna početna je 6,00 kuna/m2 odnosno 499,26 kuna.

- Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 10 godina.

- Zakupnik ne može poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.

- Navedeni poslovni prostor namijenjen je za obavljanje trgovačke djelatnosti (skladište).

- Zakupnina se obračunava i plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga u mjesecu.

3.PONUDA TREBA SADRŽAVATI

Ponuditelji su u svojoj ponudi dužni navesti:

ime i prezime odnosno naziv ponuditelja s adresom prebivališta odnosno sjedišta,
OIB ponuditelja
iznos mjesečne zakupnine za zakup (zakupnina ne može biti manja od minimalno određene u ovom javnom natječaju)
djelatnost koju će ponuditelj obavljati
program korištenja poslovnog prostora
potpis ponuditelja i pečat za pravnu osobu ili obrtnika.
Ponude će se prikupljati sustavom zatvorenih ponuda.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti:

- ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, kojom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom natječaja, da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana,da se ne nalazi u postupku likvidacije,da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio,

- dostavlja se u izvorniku ili fotokopiji i ne smije biti starija tri mjeseca od dana objave natječaja.

dokaz o nekažnjavanju – izjava koju ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog
subjekta daje za sebe i pravnu osobu, kojom ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja ne smije biti izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

dostavlja se u izvorniku (obrazac izjave podiže se u Općini Kloštar Podravski, soba 1, I. kat).
dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda, za mjesec koji je prethodio raspisivanju natječaja,

dostavlja se u izvorniku ili fotokopiji i ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja.
Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponuda, a prije donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja može se od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim se namjerava sklopiti ugovor zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata priloženih ponudi.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA
ponude se dostavljaju od14. listopada 2015. do 21. listopada 2015. godine.
Nakon završetka natječaja Povjerenstvo će se sastati, otvoriti i razmotriti pristigle ponude i predložiti izbor najpovoljnijeg ponuditelja. Otvaranje ponuda će se provesti bez prisustva ponuditelja.

PONUDE SE DOSTAVLJAJU u zatvorenoj koverti na adresu:
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI, Kralja Tomislava 2, 48 362 Kloštar Podravski sa

naznakom “ZA NATJEČAJ – zakup poslovnog prostora u Kloštru Podravskom”.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude, te ponude koje neće imati priložene dokaze o sposobnosti ponuditelja neće se razmatrati.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos mjesečne zakupnine. Prvenstvo pravo na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i ponude najviši iznos. Ukoliko se javi više ponuditelja s istim iznosom zakupnine, prednost će imati onaj ponuditelj koji je prvi podnio prijavu na natječaj.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi općinski načelnik Općine Kloštar Podravski, koji može donijeti i odluku da se ne izabere niti jedna pristigla ponuda.
KLASA: 372-03/15-01/01

URBROJ: 2137/16-15-9

Kloštar Podravski, 12. listopada 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Siniša Pavlović