NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI PROGLAŠENA PRIRODNA NEPOGODA MRAZ

NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI PROGLAŠENA PRIRODNA NEPOGODA MRAZ

17 Travanj, 2020

Za područje Općine Kloštar Podravski 17.04.2020. proglašena je elementarna nepogoda izazvana MRAZOM

 

Nastalu štetu možete prijaviti:

 

- osobno u prostorijama Općine Kloštar Podravski u vremenu od 08.00 do 15.00 sati

- e-mailom: komunalni.redar.ruzica@klostarpodravski.hr

- poštom na adresu: Općina Kloštar Podravski

                                ( za elementarnu nepogodu – MRAZ)

                                 Kralja Tomislava 2

                                 48362 Kloštar Podravski

 

ROK ZA PRIJAVU ŠTETE JE ZAKLJUČNO 24.04.2020. do 15.00 sati

 

Za prijavu je potrebno dostaviti:

 

- obrazac PN za prijavu štete

- zahtjev za potporu za 2019. / 2020. godinu (pregled podataka list A i list B)

- ZK uložak, posjedovni list ako poljoprivrednik nije u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava ili        drugi dokaz da je vlasnik u posjedu odgovarajućih poljoprivrednih površina

- osobnu iskaznicu (preslika)

- iskaznica OPG, PG (preslika)

 - karticu tekućeg ili žiro-računa (preslika).

Dokumenti: