JAVNO OTVARANJE PONUDA-„Izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta na području Općine Kloštar Podravski

JAVNO OTVARANJE PONUDA-„Izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta na području Općine Kloštar Podravski"

15 Svibanj, 2019

Općina Kloštar Podravski, kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski, OIB:89238941129 kao korisnik bespovratnih sredstava EU za projekt Građenje reciklažnih dvorišta u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6 i 1- smanjena količina otpada koji se odlažu na odlagalištu (šifra poziva KK.06.3.1.03),  Evid. broja nabave: 5/19 – NMV, za predmet nabave „Izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta na području Općine Kloštar Podravski“ koji se sufinancira iz bespovratnih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda provela je postupak javnog otvaranja ponuda za navedeni predmet nabave.

Ovlašteni predstavnici naručitelja na otvaranju su: Zlatko Patačko, Ivan Čupen i Nataša Martinčević.

Osoba s položenim certifikatom iz područja javne nabave: Nataša Martinčević.

Ovlašteni predstavnici ponuditelji na otvaranju su: Đuro Kucelj, Vesna Rudanović i Tihomir Pintarić.

Ostali nazočan na otvaranju ponuda je: Ivan Ivanic.

Rok za dostavu ponuda za navedenu nabavu je 15.05.2019. godine do 13:00 h.

Datum i vrijeme otvaranja ponuda  je 15.05.2019. godine u 13:00 h.

Broj zaprimljenih ponuda: 5.

 Zapisnik se daje na uvid, provjeru sadržaja i potpis ovlaštenim predstavnicima ponuditelja.

Svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja omogućen je uvid u ponudbeni list svake ponude.

 Nije bilo primjedbi na postupak javnog otvaranja ponuda od prisutnih ovlaštenih predstavnika naručitelja i ponuditelja.

 Javno otvaranje ponuda završeno je 15.05.2019. godine u 13: 11 sati.