Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga iz proračuna Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

13 Siječanj, 2017

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13) dana 4. siječnja 2017. općinski načelnik Općine Kloštar Podravski, donio je

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga iz proračuna Općine Kloštar Podravski u 2017. godini