Zaključci Vijeća za prevenciju Općine Kloštar Podravski sa sjednice održane 8. ožujka 2016.

10 Ožujak, 2016

Na sjednici Vijeća za prevenciju Općine Kloštar Podravski, održane dana 8. ožujka 2016. godine u prostorijama Općine u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 2 na kojoj su bili prisutni članovi Vijeća za prevenciju: Siniša Pavlović - općinski načelnik, Antun Karas -zamjenik općinskog načelnika i predsjednik mjesnog odbora Kozarevac, Mirko Debeljak - predsjednik Općinskog vijeća, Mirko Šandrovčan - ravnatelj OŠ Kloštar Podravski, Krunoslav Karas - načelnik Policijske postaje Đurđevac, Ivan Čupen - općinski vijećnik i predsjednik mjesnog odbora Kloštar Podravski, Josip Nađ - općinski vijećnik, Ivan Tudić - općinski vijećnik, Marijanka Lovrenčec - predsjednica mjesnog odbora Budančevica doneseni su sljedeći:

Z A K L J U Č A K

Prijedlog Vijeća za prevenciju da se uputi zahtjev prema Hrvatskim cestama radi dobivanja suglasnosti za postavljanje semafora sa mjeračem brzine u Budančevici.

Z A K L J U Č A K

Prijedlog Vijeća za prevenciju je da Općina Kloštar Podravski nabavi signalizirajuće prsluke i bljeskalice za bicikliste.

Z A K L J U Č A K

Vijeće za prevenciju predlaže da se na iduću sjednicu Vijeća za prevenciju pozove ravnateljica Centra za socijalnu skrb kako bi mogla razmotriti socijalna problematika odnosno delikvencija maloljetnika na području Općine Kloštar Podravski.