7 sjednica OV

7 sjednica OV

29 Prosinac, 2017

- Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

- Program o izmjeni Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

- Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

- Odluka o organiziranju rođendana u dječjoj igraonici „Lina“

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2018. godinu

- Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- Odluka o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća za prevenciju Općine Kloštar Podravski

- Odluka o visini najma stanova u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski

- Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

- Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

- Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Podravski za 2018. godinu

- Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2018. GODINU

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- Program javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

- Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Kloštar Podravski sa stanjem 31. prosinca 2017. godine

- Rješenje o određivanju predstavnika Općine Kloštar Podravski u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Podravski

- Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke županije za Općinu Kloštar Podravski

- Izvod iz Zapisnika sa 7. sjednice OV