6. Sjednica OV

20 Rujan, 2016

- Odluka o financiranju rada igraonice za djecu predškolske dobi na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o financiranju rada „Male škole“ na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjeni investitora u Potvrdi glavnog projekta za Etapu II izgradnje opskrbnog vodovoda naselja Budančevica i Kloštar Podravski

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu

- Odluka o osnivanju dječjeg vrtića na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o osnivanju igraonice za djecu predškolske dobi na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o organiziranom predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Kloštar Podravski u vlasništvo javnog isporučitelja

- Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

- Odluka o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravsk izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski iz Proračuna Općine Kloštar Podravski

- Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

- Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Kloštar Podravski

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Program javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- RAZVOJNA STRATEGIJA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA RAZDOBLJE 2013 – 2017.

- ZAKLJUČAK - zemljište u Prugovcu

- Zaključak- općinska razvojna strategija

- Izvod iz Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

- Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski