19. sjednica OV

13 Travanj, 2016

- Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu

Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2016. godini

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Kloštar Podravski

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Program potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

PRORAČUN OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Zaključak o usvajanju Plana civilne zaštite Općine Kloštar Podravski

Zaključak o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Kloštar Podravski

Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Kloštar Podravski

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, održane 18. prosinca 2015. godine u općinskoj vijećnici u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2

Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, održane 18. prosinca 2015. godine u općinskoj vijećnici u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2