PLAN O IZMJENI PLANA PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI U 2021.GODINI

PLAN O IZMJENI PLANA PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI U 2021.GODINI

28 Srpanj, 2021

 

          Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  86/08, 61/11, 4/18. i 112/19) i članka 30. Statuta Općine Kloštar Podravski («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 4/21) Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski dana 28. srpnja 2021. donosi

 

 

 

PLAN O IZMJENI PLANA PRIJMA U SLUŽBU

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI U 2021.GODINI

 

Članak 1.

            U Planu prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Podravski u 2021. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/21) (u daljnjem tekstu: Plan), članak 2. mijenja se i glasi:

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/21) u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđeno je ukupno 9 radnih mjesta sa 9 izvršitelja, a popunjena su 3 radna mjesta s 3 izvršitelja“.

 

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Sukladno predviđenim financijskim sredstvima u  Proračunu Općine Kloštar Podravski za 2021. godinu i sistematizaciji radnih mjesta, predviđa se prijam službenika na radna mjesta viši/a stručni/a suradnik/ica  za Proračun, financije i računovodstvo, upravni/a referent/ica za komunalno-infrastrukturne projekte i referent/ica-komunalno/prometni redar“.

 

 

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”.

 

 

KLASA:112-01/21-01/01

URBROJ:2137/16-21-2

Kloštar Podravski, 28. srpnja 2021.

 

                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                                    Siniša Pavlović