Poziv na testiranje i intervju - Referenta/ice za administrativne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski

4 Svibanj, 2016

R E P U B L I K A H R V A T S K A
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu referenta/ice za administrativne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski

KLASA: 112-01/16-01/01
URBROJ: 2137/16-16-12
Kloštar Podravski, 2. svibnja 2016.

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu referenta/ice za administrativne poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Podravski, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Dana 12. svibnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 08,00 sati u Uredu općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski održati će se postupak provjere znanja kandidata i intervju za obavljanje poslova radnog mjesta

Referenta/ice za administrativne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski

temeljem objavljenog Natječaja za prijam u službu referenta/ice za administrativne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, objavljen u "Narodnim novinama" broj 36/16 od 20. travnja 2016. godine.
Kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja i može pristupiti na testiranje i intervju je:

1. Adriana Ivurin Pantelić,
2. Tanja Belec,
3. Marija Đud,
4. Danijela Šubić,
5. Dubravka Domović,
6. Natalija Horvat.

Kandidat koji pristupi testiranju dužan je predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Natječaj povučena.
Pravo pristupit na intervju ima samo onaj kandidat koji je zadovoljio 50% pisanog dijela iz provjere znanja.

Pravni i drugi izvori za pripremanje provjere znanja te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama na www.klostarpodravski.hr.
Testiranje i intervju provesti će se isti dan, a provoditi će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog Natječaja.
Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Općine Kloštar Podravski www.klostarpodravski.hr i na oglasnoj ploči Općine Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski.

PREDSJEDNIK: Mirko Debeljak

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA