Podaci o Natječaju za Referenta za administrativne poslove Jedinstvenog upravnog odjela

21 Travanj, 2016

REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Opis poslova radnog mjesta:

- Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,
- Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika,
- Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,
- Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela,
- Obavlja poslove oko priprema sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
- Vodi zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
- Priprema akte za objavu,
- Obavlja uredske poslove odnosno poslove pisarnice (prijam pošte, vodi urudžbeni zapisnik, otprema poštu),
- Obavlja poslove prijepisa akata i umnožavanja materijala,
- Obavlja poslove arhiviranja i čuvanja arhive,
- Vodi personalnu evidenciju,
- Vodi evidenciju pečata i žigova,
- Izrađuje prijedloga ugovora i sporazuma koje Općina sklapa s pravnim i fizičkim osobama,
- Popunjava prijave, promjene odjave za zdravstveno i mirovinsko osiguranje službenica i namještenika,
- Izrađuje plan korištenja godišnjih odmora službenika i namještenika za svaku kalendarsku godinu,
- Obavlja poslove upravljanja i razvoja ljudskim potencijalima, kadrovski poslovi,
- Vodi upravni postupak i rješava o upravnim stvarima,
- Priprema natječaj za popunu radnih mjesta,
- Provodi postupke javne nabave,
- Obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik ili općinski načelnik.

Plaća se određuje kao umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta referenta za administrativne poslove Jedinstvenog upravnog odjela 2,39 i osnovice za obračun plaće od 2.200,00 kn, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža.