Izrada projektne-tehničke dokumentacije za polivalentni dom javne namjene u Kloštru Podravskom

20 Lipanj, 2018

Općinski načelnik u ime Naručitelja, Općine Kloštar Podravski, OIB: 89238941129, na temelju članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13 i 03/18) i članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka nabave jednostavne nabave u Općini Kloštar Podravski KLASA: 400-09/17-01/01, URBROJ: 2137/16-17-1, od 29. lipnja 2017., dana 19. lipnja 2018. donio je:

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Preuzmite DOKAZ O NEKAŽNJAVANJU