Rješenje o imenovanju pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski

19 Listopad, 2017

Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski na temelju članka 53a. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. 19/13. i 137/15) i članka 5. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11, u daljnjem tekstu: ZSN), u postupku imenovanja pročelnika putem javnog natječaja, donosi

Rješenje o imenovanju pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski