Opis poslova - Referent za računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela

21 Studeni, 2016

Referent za računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela
Opis poslova radnog mjesta:
Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,
Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika,

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručni tehnika,
Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela,
Predlaže osnove za izradu financijskog dijela proračuna i izmjena i dopuna proračuna,
Izrađuje prijedlog odluke o izvršavanju proračuna i nacrte drugih financijsko-planskih dokumenta,
Izrađuje prijedlog financijskog dijela obračuna proračuna,
Izrađuje izvješća o izvršenju proračuna kao i druga računovodstvena izvješća,
Obavlja stručne poslove u vezi s materijalno-financijskim poslovanjem i provedbom proračuna koji se odnosi na knjigovodstvo,
Vrši kontrolu namjenskog korištenja sredstava korisnika proračuna,
Vodi brigu o ovjeri financijske dokumentacije od strane ovlaštenih potpisnika,
Vrši obračun plaće službenika i namještenika,
Prati propise iz oblasti financija, materijalno-financijskog poslovanja i knjigovodstva,
Priprema inventurne liste i surađuje s komisijom prilikom popisa imovine,
Vodi propisane knjige i ostale evidencije osnovnih sredstava i sitnog inventara,
Vrši obračun za isplatu dnevnica, putnih troškova i naknada članovima Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela,
Vrši obračun za isplatu naknada po ugovorima o djelu i drugim ugovorima, vodi evidenciju ugovora i prati njihovo izvršavanje,
Obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik ili općinski načelnik.

Plaća se određuje kao umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta referenta za računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela 2,39 i osnovice za obračun plaće od 2.200,00 kn, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža.