Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda radi utvrđivanja sposobnosti najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

10 Veljača, 2014

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09. i 143/12), članka 3. Odluke o prodaji i davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski KLASA: 320-01/11-01/02, URBROJ: 2137/16-11- 1 i članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski 10. veljače 2014. godine, donio je

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda radi utvrđivanja sposobnosti najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

 

1. PREDMET ODLUKE
- prodaja zemljišta u k.o. Budančevica i
- davanje u zakup zemljišta u k.o. Kozarevac.

2. LOKACIJA
- k.o. Budančevica, čkbr. 593/1 Pašnjak u razlevima površine 388 m², upisana u z.k.ul.br. 841 – predviđena za prodaju,
k.o. Kozarevac, čkbr. 627/96 Grmlje u bregih, površine 5028 m², upisana u z.k.ul.br. 1759 – predviđena za zakup.

3. CIJENA ZAKUPA I PRODAJE
Početna minimalna cijena za zemljište u k.o. Budančevica koje se prodaje iznosi 970,00 kuna.
Početna minimalna cijena za zemljište u k.o. Kozarevac koje se daje u zakup na vrijeme od 5 godina iznosi 6.838,08 kuna godišnje.

4. PONUDA TREBA SADRŽAVATI
- naziv, odnosno ime i prezime i adresu ponuditelja, OIB ponuditelja,
- podatke o zemljištu za koje se natječe (oznaku čestice i katastarske općine),
- visinu ponuđene cijene odnosno godišnje zakupnine,
- opis potrebe za navedenom česticom, opis namjene.

Uz ponudu prilažu se dokumenti:
- preslik rješenja o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ( u
daljnjem tekstu: OPG), odnosno preslik iskaznice OPG, ako je ponuditelj OPG,
- dokaz o upisu u registar obveznika poreza na dohodak za OPG,

- dokaz o poljoprivrednom obrtu,
- dokaz o graničenju zemljišta: zemljišnoknjižni izvadak i kopiju katastarskog plana
za vlastito zemljište, odnosno ugovor o zakupu i kopiju katastarskog plana za
zakupljeno zemljište, ako je poljoprivrednik čije zemljište u vlasništvu ili zakupu
graniči sa zemljištem koje je predmet natječaja,
- dokaz o statusu: potvrda nadležnog Ureda za obranu ili MUP-a ako je ponuditelj
razvojačeni hrvatski branitelj koji je u obrani suvereniteta RH proveo najmanje 3
mjeseca ili član obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji
se bavi poljoprivrednom djelatnošću,
- izvod iz sudskog registra, ako je ponuditelj pravna osoba registrirana za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti,
- gospodarski program ukoliko ga ponuditelj ima, odnosno opis potrebe za zemljište
za koje se natječe.

5. PRVENSTVENO PRAVO ZAKUPA I KUPNJE
Prvenstveno pravo zakupa odnosno kupnje imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u javnom natječaju za zakup odnosno kupnju i to sljedećim redoslijedom:
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na
dohodak kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i poljoprivredni obrt,
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
- ostale fizičke i pravne osobe koje nisu upisane u upisnik poljoprivrednih
gospodarstava a namjeravaju se baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

Ako je više osoba u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
- dosadašnji zakupac koji uredno ispunjava ugovorne obveze,
- vlasnik ili zakupac zemljišta koje graniči ili je bliže sa zemljištem koje se daje u
zakup,
- fizička i pravna osoba s prebivalištem odnosno sjedištem na području Općine,
- kupnja odnosno zakup radi okrupnjavanja odnosno zamjene zemljišta,
- hrvatski branitelj iz Domovinskog rada koji je proveo u obrani suvereniteta RH
najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestaloga
hrvatskog branitelja, a koji se bave poljoprivrednom djelatnošću,
- vlasnik izgrađenoga proizvodnog objekta (farma za proizvodnju mesa, mlijeka i
jaja, doradu sjemena i druge objekte namijenjene preradi, doradi i uskladištenju
poljoprivrednih proizvoda),
- osoba koja se bavi ili se namjerava baviti stočarstvom, podizanjem višegodišnjih
nasada te povrtlarskom proizvodnjom.

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDA je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Općine Kloštar Podravski te na oglasnoj ploči Općine Kloštar Podravski.

7. PONUDE SE DOSTAVLJAJU u zatvorenoj omotnici na adresu:
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI, Ulica kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski,
sa naznakom “PONUDA ZA KUPNJU ILI ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ“.

8. Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

9. Postupak javnog natječaja za prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski provodi Povjerenstvo za provedbu postupka. U Povjerenstvu imenuje se:
Siniša Pavlović iz Budančevice, za voditelja,
Ivica Šimunović iz Budančevice, za člana,
Ivan Tudić iz Kozarevca, za člana,
Antun Karas iz Kozarevca, za člana,
Antun Juhas iz Kozarevca, za člana.

10. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Kloštar
Podravski, koja će se dostaviti svim sudionicima natječaja u roku 8 dana od dana
donošenja Odluke o odabiru.

11. Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, općinski načelnik sklapa ugovor o prodaji ili zakupu.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

KLASA: 320-02/14-01/01
URBROJ: 2137/16-13-3
Kloštar Podravski, 10. veljače 2013.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Siniša Pavlović