Objavljen Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine

Objavljen Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine

27 Prosinac, 2021

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine.

Status kulturnog dobra u smislu ovog Natječaja imaju zgrade koje:
• su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
• se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Cilj Natječaja je povećanje broja energetski obnovljenih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra. Procjenjuje se da će se provedbom Natječaja energetski obnoviti oko 20 zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici koji:

  • podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,
  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • su vlasnici/suvlasnici zgrada u kojima se provodi energetska obnova ili koriste zgrade u kojima se provodi energetska obnova, pri čemu su zgrade u kojima se provodi energetska obnova u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih korisnika sredstava po ovom Natječaju i/ili vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
  • nemaju poslovne račune u blokadi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva po ovom Natječaju dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna po prijavi, odnosno do:

  • 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske,

što se određuje prema lokaciji prijavljene zgrade.

Opravdani troškovi po ovom Natječaju su troškovi:

  • energetske obnove,
  • stručnog nadzora, projektantskog nadzora i koordinatora zaštite na radu (u daljnjem tekstu: nadzor), (do najviše 5% iznosa ukupne investicije), nastali nakon objave Natječaja. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Način podnošenja prijave: obvezna dokumentacija iz točke VII. Natječaja podnosi se u elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u/USB-u. Prijava na Natječaj podnosi se isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Rok za dostavu prijava na Natječaj završava 10. veljače 2022. godine u 14:00 sati.

Izvor: fzoeu.hr