OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN, FINANCIJE  I RAČUNOVODSTVO – 1 IZVRŠITELJ/ICA NA NEODREĐENO VRIJEME

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO – 1 IZVRŠITELJ/ICA NA NEODREĐENO VRIJEME

21 Listopad, 2021

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski objavila je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Podravski na radno mjesto Viši stručni suradnik za proračun, financije  i računovodstvo – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca (Klasa: 112-01/21-01/02, Urbroj: 2137/16-21-03 od dana 27. kolovoza 2021. godine). Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 94/2021 dana 27. kolovoza 2021.godine, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 27. kolovoza 2021. i na internetskim stranicama Općine Kloštar Podravski www.klostarpodravski.hr 

            Uvjeti za prijam u službu na navedeno radno mjesto, istaknuti u javnom natječaju, bili su uz opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima) i posebni uvjeti za prijam u službu, i to: visoka stručna sprema ekonomske  struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, te nepostojanje zapreka iz članka 15. i 16.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje u tekstu: ZSN).

            Na Javni natječaj pristiglo je 5 prijava, 2 prijave nepotpune.

            Tri kandidatkinje pisanim putem pozvane su na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) iz područja objavljenog na Internet stranici Općine Kloštar Podravski u Uputama i obavijestima kandidatima (čl. 19. ZNS-a)

            Pisano testiranje je održano 23. rujna 2021. godine, s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Podravski. Pisanom testiranju pristupile su pozvane kandidatkinje.

            Sukladno članku 22. stavku 5. ZSN-a, te određenju iz javnog natječaja, intervju provodi se samo s kandidatima koji su na pisanom testiranju ostvarili najmanje 50% bodova.

            Sukladno članku 23. stavku 2. ZSN-a, Povjerenstvo za provedbu natječaja dostavilo je pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski Izvješće o provedenom postupku natječaja, temeljem kojeg je odlučeno da u službu bude primljena Anja Štefan Sikavica iz Koprivnice, magistrica poslovne ekonomije kandidatkinja s najvećim brojem ostvarenih bodova na provjeri znanja i sposobnosti kandidata.

Spomenuta kandidatkinja ispunjava uvjet stručnog znanja za raspored za radno mjesto za koje je raspisan Javni natječaj na temelju članka 18. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 74/10 i 125/14), te će s radom započeti dana 25. listopada 2021.