Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za radno mjesto Upravni referent/ica

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za radno mjesto Upravni referent/ica

12 Studeni, 2021

                                        

                     REPUBLIKA HRVATSKA

            KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

                            OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

                  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam službenika

              

KLASA:112-01/21-01/03

URBROJ: 2137/16-21-6

Kloštar Podravski, 23. studenoga 2021.

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na javni natječaj za radno mjesto Upravni referent/ica za komunalno-infrastrukturne projekte u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski

 

 

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („NN“ br. 86/08., 61/11,  04/18. i 112/19) a vezano uz javni natječaj objavljen  u Narodnim novinama br. 121/2021, od 12.11.2021. godine  za prijam u službu službenika – Upravni referent/ica za komunalno-infrastrukturne projekte objavljujemo popis poslova i podatke o plaći navedenog radnog mjesta, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravne izvore za pripremanja kandidata za provjeru.

Prijave na javni natječaj podnose se zaključno sa 22.11.2021.godine.

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka prema radnom vremenu JUO; 40 sati tjedno

 

Opis poslova službenika – Upravni referent/ica za komunalno-infrastrukturne projekte

 

 • obavljanje složenih poslova koji zahtijevaju  primjenu precizno utvrđenih poslova, metoda rada i stručnih tehnika ,
 • odgovornost koja uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi,
 • priprema svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za prijavu na natječaje/pozive ,
 • prikupljanje informacija o programima i potporama EU,
 •  predlaganje programa u cilju poticanja djelatnosti iz svog djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove koje po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

 

 

 

Podaci o plaći službenika – Upravni referent/ica za komunalno-infrastrukturne projekte

 

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 28/10) plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaća uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.  Koeficijent za predmetno radno mjesto je 2,70 dok je trenutna bruto osnovica 3.101,00 kuna. Osnovica za obračun plaće utvrđena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski.

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti koji obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Postupak testiranja i intervjua provesti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz pisane provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na tim poslovima.

Kandidati koji će moći pristupiti intervjuu biti će o tome obaviješteni.

Nakon provedenog testiranja i razgovora, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za radno mjesto službenika: Upravni referent/ica za komunalno-infrastrukturne projekte:

 

                  OPĆI DIO:

 • Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

 

                  POSEBNI DIO:

 • Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12. i 15/15),
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine 28/10),

 

Poznavanje rada na računalu dokazuje se potvrdom o polaganju tečaja ili stručnog osposobljavanja te prijepisa ocjena iz indeksa, pisanom izjavom ili drugog odgovarajućeg dokumenta iz kojeg se vidi da osoba posjeduje znanje rada na računalu.

 

 

Postupak testiranja:

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidati će pristupiti testiranju iz navedenog područja.

Vrijeme trajanja testiranja: 60 minuta.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja biti će objavljena najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Općine Kloštar Podravski – www.klostarpodravski.hr .

Ostale upute:

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u javnom natječaju.

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u javnom natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

                                                                             

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA