Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Podravske Sesvete - komunalni radnik (1 izvršitelj/ica m/ž) na neodređeno vrijeme

18 Ožujak, 2016

TEKST NATJEČAJA JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA BROJ 23, OD 16. OŽUJKA 2016. GODINE.
Klasa: 100-01/16-01/02
Urbroj: 2137/24-16-1 od 15. III. 2016. (962)
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravske Sesvete na temelju članaka 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11) (u daljnjem tekstu: ZSN) raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Podravske Sesvete, na radno mjesto:
– komunalni radnik (1 izvršitelj/ica m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Podnositelji prijava na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. ZSN-a, a kao poseban uvjet kandidati moraju imati završenu osnovnu školu i imati radno iskustvo godinu dana.
Podnositelji prijava koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, obvezni su pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o tome.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:
– životopis
– domovnicu i preslik osobne iskaznice
– svjedodžbu kojom se dokazuje stručna sprema
– uvjerenje da protiv podnositelja prijave nije pokrenut te da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja)
– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a
– uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o stažu.
Svi navedeni dokumenti moraju biti dostavljeni u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijava.
Podnositelji prijava koji podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.
Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Na web-stranici podravske.sesvete@inet.hr dostupan je opis te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Podravske Sesvete bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Podravske Sesvete, Povjerenstvo za provedbu natječaja, 48363 Podravske Sesvete, Ivana Mažuranića 1, s naznakom »Prijava na natječaj za komunalnog radnika – ne otvarati« u roku odosam dana od objave u Narodnim novinama.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon konačnosti (izvršnosti) rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

PROŠIRENI TEKST NATJEČAJA

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODRAVSKE SESVETE
Povjerenstvo za provedbu Natječaja
Klasa: 100-01/16-01/02
Urbroj: 2137/24-16-1 od 15. III. 2016. (962)
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravske Sesvete na temelju članaka 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11) (u daljnjem tekstu: ZSN) raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Podravske Sesvete, na radno mjesto:
– komunalni radnik (1 izvršitelj/ica m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Podnositelji prijava na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. ZSN-a, a kao poseban uvjet kandidati moraju imati završenu osnovnu školu i imati radno iskustvo godinu dana.
Podnositelji prijava koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, obvezni su pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o tome.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:
– životopis
– domovnicu i preslik osobne iskaznice
– svjedodžbu kojom se dokazuje stručna sprema
– uvjerenje da protiv podnositelja prijave nije pokrenut te da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja)
– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a
– uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o stažu.
Svi navedeni dokumenti moraju biti dostavljeni u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijava.
Podnositelji prijava koji podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.
Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Na web-stranici podravske.sesvete@inet.hr dostupan je opis te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Podravske Sesvete bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Podravske Sesvete, Povjerenstvo za provedbu natječaja, 48363 Podravske Sesvete, Ivana Mažuranića 1, s naznakom »Prijava na natječaj za komunalnog radnika – ne otvarati« u roku od osam dana od objave u Narodnim novinama.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon konačnosti (izvršnosti) rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.
Opis poslova:
- održavanje zelenih površina, parkova, cvjetnjaka, spomen obilježja, sajma, otvorenih kanala oborinskih voda i drugih javnih površina,
- održavanje groblja, poslovi pokopa i davanje drugih grobnih usluga korisnicima,
- održavanje poljskih putova i stočne vage,
- održavanje nerazvrstanih puteva i cesta,
- vodi brigu o zimskom sklanjanju skele,
- uklanjanje snijega i leda s trgova, staza i putova, a prema godišnjem programu kojeg donosi općinski načelnik,
- upozorava mještane na održavanje reda i čistoće, te o tome izvješćuje voditelja Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- obavlja naplatu komunalnih i drugih usluga koje odredi općinski načelnik,
- obavlja druge komunalne, tehničke i pomoćne poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona za obavlja-nje komunalnih djelatnosti, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i općinskog načelnika.

Podaci o plaći:
Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje natječaj čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,00 i osnovice za izračun plaće od 4.087,07 kn bruto iznosu, uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Provjera znanja i sposobnosti:
Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:
1. pisanog testiranja,
2. intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Izvori za pripremu testiranja:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 50/11 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst. i 137/15. - ispravak,
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 60/11),
3. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),
5. Statut Općine Podravske Sesvete („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13),
6. Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama Općine Podravske Sesvete („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 4/10),

Pravila testiranja:
Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri, povukao prijavu na Natječaj.
Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, provjera započinje pisanim testiranjem.
Kandidatima će biti podijeljen test sa 20 pitanja za provjeru znanja.
Svaki točan odgovor nosi 1 bod po pitanju, odnosno sveukupno 20 bodova.
Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati
prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Kandidata koji se ne drži označenih odredbi predsjednik Povjerenstva dužan je isključiti iz daljnjeg postupka testiranja.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 51% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.
Povjerenstvo za provedbu Natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost,
komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Podravske Sesvete.
Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o
provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih
bodova na pisanom testiranju i intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja pročelniku Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donosi rješenje o prijmu u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Protiv rješenja o prijmu u službu kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu općinskom načelniku Općine roku 15 dana od dana dostave rješenja o prijmu u službu.

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije održavanja istog, na web stranici Općine.

PREDSJEDNIK:
Mladen Tudić, v.r.