Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u naselju Kloštar Podravski

2 Siječanj, 2017

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kloštar Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 18/16) općinski načelnik Općine Kloštar Podravski 23. prosinca 2016. raspisuje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u naselju Kloštar Podravski

1. PREDMET NATJEČAJA
- davanje u zakup poslovnog prostora u centru naselja Kloštar Podravski kčbr. 2358/149 k.o. Kloštar Podravski (prostor bivše Drava d.o.o.).
- površina poslovnog prostora 32,71 m2 ,
- djelatnost koja se može obavljati u poslovnom prostoru: frizerske usluge,
- minimalna početna je 30,00 kuna/m2 odnosno 981,30 kuna,
- poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od pet (5) godina.
- zakupnik ne može poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup,
- zakupnina se obračunava i plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga u mjesecu.

2. PONUDA TREBA SADRŽAVATI
Ponuditelji su u svojoj ponudi dužni navesti:
- ime i prezime, adresu natjecatelja, OIB (za fizičke osobe),
- naziv tvrtke s adresom sjedišta, OIB i presliku rješenja iz sudskog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja se može obavljati u poslovnom prostoru za koji se natječe (za pravne osobe),
- adresu poslovnog prostora za koji se natječe,
- novčani iznos koji se nudi povrh početnog iznosa mjesečne zakupnine ili ukupni najviši mjesečni iznos zakupnine koju ponuditelj nudi,
- dokaz da ponuditelj na dan raspisivanja natječaja nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i Općini, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obaveza, pod uvjetom da se ponuditelj pridržava rokova plaćanja,
- presliku dokumentacije kojom se dokazuje status osoba koje se pozivaju na prvenstveno pravo na zaključenje ugovora o zakupu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Ponuda koja ne sadržava elemente od alineja 1. do 5. ove točke neće se
razmatrati.

3. ROK ZA DOSTAVU PONUDA
- ponude se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od objave natječaja u javnom tisku, oglasnoj ploči i web stranicama Općine Kloštar Podravski.
Nakon završetka natječaja Povjerenstvo će se sastati, otvoriti i razmotriti pristigle ponude i predložiti izbor najpovoljnijeg ponuditelja. Otvaranje ponuda će se provesti bez prisustva ponuditelja.
PONUDE SE DOSTAVLJAJU u zatvorenoj koverti na adresu:
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI, Kralja Tomislava 2, 48 362 Kloštar Podravski sa naznakom “ZA NATJEČAJ – zakup poslovnog prostora”.
Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos mjesečne zakupnine. Prvenstvo pravo na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i ponude najviši iznos. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi općinski načelnik Općine Kloštar Podravski, koji može donijeti i odluku da se ne izabere niti jedna pristigla ponuda.

KLASA: 372-03/16-01/02
URBROJ: 2137/16-16-2
Kloštar Podravski, 23. prosinca 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK: Siniša Pavlović