Javni poziv za financiranje provedbe programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

22 Studeni, 2017

Temeljem čanka 76. Zakona o sportu („Narodne novine" broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine" broj 26/15), članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13) i članka 16. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Podravski, KLASA: 023-01/16-01/01, URBROJ: 2137/16-16-1 od 15. veljače 2016. objavljuje

Javni poziv za financiranje provedbe programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

Obrasci za preuzimanje:

3.1 Obrazac prijave

3.2 Obrazac proračuna

3.4 Izjava o financiranju iz drugog izvora

4   Obrazac za ocjenu vrijednosti programa

5.1 Ugovor o financiranju programa

5.2 Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta

5.3 Obrazac financijskog izvještaja

5.4 Izjava o urednom ispunjavanju obveza

6   Popis priloga uz prijavu 

Upute za prijavitelje