Javni natječaj za prodaju odnosno davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

14 Veljača, 2014

Na temelju Odluke općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski KLASA: 320-02/14-01/01, URBROJ: 2137/16-14-3 od 3. veljače 2014. i Odluke Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski o prodaji i davanju zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski KLASA: 320-01/11-01/02 URBROJ: 2137/16-11-1 od 7. srpnja 2011. godine, dana 14. veljače 2014. objavljuje se

Javni natječaj za prodaju odnosno davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

1. Predmet javnog natječaja su poljoprivredna zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski koja se daju na prodaju ili u zakup. Daje se:
- na prodaju Pašnjak u Razlevima površine 388 m² na kčbr. 593/1 k.o. Budančevica čija početna cijena iznosi 970,00 kuna.
- u zakup Grmlje u bregih površine 5028 m² na kčbr. 627/96 k.o. Kozarevac na vrijeme od pet (5) godina čija početna cijena zakupnine iznosi 6.838,08 kuna godišnje.
2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda radi utvrđivanja sposobnosti najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski objavljena je na web stranici Općine Kloštar Podravski te na oglasnoj ploči Općine, kao i tekst ovog natječaja.
3. Pisana ponuda mora sadržavati:
- naziv odnosno ime i prezime i adresu ponuditelja, OIB ponuditelja,
- podatke o zemljištu za koje se natječe (katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi, te površinu čestice),
- visinu ponuđene cijene odnosno godišnje zakupnine,
- opis potrebe za navedenom česticom, opis namjene.
4. Uz ponudu prilažu se dokumenti:
- preslik rješenja o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ( u
daljnjem tekstu: OPG), odnosno preslik iskaznice OPG, ako je ponuditelj
OPG,
- dokaz o upisu u registar obveznika poreza na dohodak za OPG,
- dokaz o poljoprivrednom obrtu,
- dokaz o graničenju zemljišta: zemljišnoknjižni izvadak i kopiju katastarskog plana za vlastito zemljište, odnosno ugovor o zakupu i kopiju katastarskog plana za zakupljeno zemljište, ako je poljoprivrednik čije zemljište u vlasništvu ili zakupu graniči sa zemljištem koje je predmet natječaja,
- dokaz o statusu: potvrda nadležnog Ureda za obranu ili MUP-a ako je ponuditelj
razvojačeni hrvatski branitelj koji je u obrani suvereniteta RH proveo najmanje
3 mjeseca ili član obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja,
a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću,
- izvod iz sudskog registra, ako je ponuditelj pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
- gospodarski program ukoliko ga ponuditelj ima, odnosno opis potrebe za zemljište za koje se natječe.
5. Prvenstveno pravo kupnje ili zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u javnom natječaju i to sljedećim redosljedom:
Prvenstveno pravo kupnje ima fizička i pravna osoba koja sudjeluje u natječaju, pod uvjetom da je upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i da ima prebivalište, odnosno sjedište na području Općine Kloštar Podravski koja provodi natječaj i to slijedećim redosljedom:
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i poljoprivredni obrt,
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
- ostale fizičke i pravne osobe koje nisu upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a namjeravaju se baviti poljoprivrednom proizvodnjom.
Ako je više osoba u istom redosljedu prvenstvenog prava kupnje, prednost se utvrđuje prema slijedećim kriterijima:
- dosadašnji zakupac koji uredno ispunjava ugovorne obveze,
- vlasnik ili zakupac zemljišta koje graniči sa zemljištem koje se prodaje,
- fizička ili pravna osoba s prebivalištem odnosno sjedištem na području Općine,
- kupnja odnosno zakup radi okrupnjanajvanja odnosno zamjene zemljišta,
- hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji se bave poljoprivrednom djelatnošću,
- vlasnik izgrađenog proizvodnog objekta (farma za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja, doradu sjemena i druge objekte namijenjene peradi, doradi i uskladištenju poljoprivrednih proizvoda),
- osoba koja se bavi ili namjerava baviti stočarstvom (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo), podizanjem višegodišnjih nasada (vinograda, voćnjaka i maslinika), te povrtlarskom proizvodnjom.
Fizička i pravna osoba iz stavka 1. ovog članka ima prvenstveno pravo kupnje
prema utvrđenom redosljedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.
Zemljišta su malih površina, ukoliko postoji zainteresiranost za okrupnjavanja poljoprivrednih zemljišta na način spajanja dviju ili više susjednih čestica koje već jesu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe koja se natječe za kupnju odnosno zakup. Prilikom utvrđivanja prvenstvenog prava vodit će se računa o mogućnosti okrupnjavanja i zamjene.
6. Gospodarski program sadrži: podatke o podnositelju zahtjeva, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i potretnu mehanizaciju za obradu zemljišta koje je predmet kupnje i prikaz očekivanih troškova i prihoda, te posebnu naknadu kada se radi o ekološkoj proizvodnji.
7. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „PONUDA ZA KUPNJU ILI ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ“, na adresu Općina Kloštar Podravski, Ulica kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski u roku od 8 dana od objave ovog natječaja na web stranici Općine i oglasnoj ploči Općine.
8. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
9. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski. Nakon donošenja te odluke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka, nakon čega ako nema prigovora općinski načelnik sa najpovoljnijim ponuditeljima sklapa ugovor o prodaji ili zakupu.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Siniša Pavlović