JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

10 Srpanj, 2023

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12, 152/14, 81/15. I 94/17), članka 30. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 4/21 ) i Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/16), Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

 

 1. Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Podravski te se na prodaju izlažu nekretnine kako slijedi:
 • NEKRETNINA BROJ 1.
  • z.k. ul. br. 1545 k.o. Prugovac, označena kao:
 • kč.br. 410- vrt kod kuće u selu, površine 356 čhv,
 • kč.br. 747- sjenokoša u Delki, površine 601 čhv,
 • kč.br. 1108/2-oranica u starim krčevinama, površine 1 jutro, 248 čhv,
 • kč.br. 2293/1- oranica smrčkih u Sekilju, površine 825 čhv,
 • kč.br. 2294 - oranica smrčkih u Sekilju, površine 522 čhv,
 • kč.br. 2539 - oranica u krčevinama, površine 271 čhv,
 • kč.br. 2554- oranica u krčevinama, površine 1 jutro, 1222 čhv,
 • kč.br. 2685/59- kuća broj 69 sa štalom, štagljem i dvorištem, površine 302 čhv,

 

vlasnički dio 1/1, po početnoj cijeni od 9.970,00 eura (slovima:devettisućadevetstosedamdeseteura).

 

 

Nekretnina iz prethodnog stavka izlaže se prodaji prema načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 1. Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: ponuditelj), koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH i koje nemaju dospjelih financijskih obveza prema Općini Kloštar Podravski.
 2. Ponuditelj, koji se natječe za kupnju nekretnine izložene na prodaju dužan je za sudjelovanje u istom, uplatiti za korist Općine Kloštar Podravski jamčevinu koja iznosi 10% od utvrđenog iznosa početne cijene, a koja je naznačena u točki 1. ovog Javnog natječaja. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Kloštar Podravski, IBAN: HR7624120091819400009, s pozivom na broj HR68 7706-OIB ponuditelja, do isteka roka za podnošenje ponuda.
 3. Rok za podnošenje ponuda je 19. srpnja 2023. godine, do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.
 4. Ponuda za kupnju nekretnina dostavlja se u zatvorenoj omotnici i obavezno sadrži:
 • pisanu ponudu za nekretninu označenu brojem  1, u kojoj je naznačen iznos (isključivo u eurima) koji ponuditelj nudi kao kupoprodajnu cijenu, ime i prezime odnosno naziv ponuditelja ponude, podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) ponuditelja, broju žiro-računa ili tekućeg računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine,
 • dokaz o uplati jamčevine,
 • izjavu o prihvaćanju svih uvjeta utvrđenih ovim Javnim natječajem (primjer dostupan na web stranici Općine Kloštar Podravski, www.klostarpodravski.hr),
 • presliku osobne iskaznice ponuditelja ukoliko je ista fizička osoba, odnosno presliku dokaza o registraciji pravne osobe, ako je ponuditelj pravna osoba (dokaz o registraciji pravne osobe ne smije biti stariji od 3 mjeseca).
 1. Ponude za kupnju nekretnine koja je izložena na prodaju u ovom Javnom natječaju dostavljaju se s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE – NE OTVARAJ!“ na sljedeću adresu: OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI, KRALJA TOMISLAVA 2, 48362 KLOŠTAR PODRAVSKI.

Nerazumljive, neodređene, nepotpune i nepravovremene ponude, kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od onog određenog u početnoj cijeni neće se razmatrati.

 1. Javno otvaranje pristiglih ponuda obaviti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Podravski dana 19. srpnja 2023. godine, s početkom u 11:00 sati  u Općinskoj vijećnici Općine Kloštar Podravski, dok će o rezultatima izbora svi ponuditelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

Konačnu odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine iz ovog Javnog natječaja donijeti će Općinski načelnik.

 

 1. Općina Kloštar Podravski ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišno-knjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.
 2. Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena. Ukoliko su dva ili više ponuditelja ponudili istu cijenu za nekretninu iz članka 1. ove Odluke, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja je zaprimljena ranije.
 3. Ponuditeljima koji su sudjelovali u ovom Javnom natječaju, a koji nisu izabrani kao najpovoljniji, vratiti će se iznos uplaćene jamčevine u roku od 15 dana od dana donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja. Ponuditeljima koji su izabrani kao najpovoljniji, uplaćena jamčevina uračunat će se u kupoprodajnu cijenu.
 4. Općinski načelnik s odabranim najpovoljnijim ponuditeljima će u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji predmetnih nekretnina.

Najpovoljniji ponuditelji koji odustanu od ponude nakon donošenja navedene Odluke i ne pristupe sklapanju ugovora o kupoprodaji u za to ostavljenom roku ili ne uplate u cijelosti ugovorenu cijenu u skladu sa ugovorom o kupoprodaji, gube pravo na povrat uplaćene jamčevine, a nekretnine će se izložiti prodaji na novom javnom natječaju.

 1. Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti jedokratno  u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji. Troškove solemnizacije, ovjere i zemljišnoknjižne provedbe Ugovora snosi kupac.
 2. Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac može ishoditi na temelju Ugovora o kupoprodaji i potvrde Općine Kloštar Podravski kojom se dokazuje isplata cjelokupne kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu za korist prodavatelja.
 3. Općinski načelnik zadržava pravo poništenja ovog Javnog natječaja u dijelu ili u cijelosti bez posebnog obrazloženja.
 4. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski, na telefon broj: 048/816-066 ili putem e-mail-a: procelnik.natasa@klostarpodravski.hr

 

 

 

                                        OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

 

 

 

 

 

KLASA: 940-01/23-01/04

 URBROJ: 2137-16-01/01-23-04

Kloštar Podravski, 10. srpnja 2023.