Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.


Službenik za informiranje

Općina Kloštar Podravski javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Kloštar Podravski na sljedeće moguće načine:

putem telefona na broj: +385 (0)48 816-066
putem faksa na broj: +385 (0)48 816-560
elektroničkom poštom službeniku za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
poštom na adresu: Općina Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
osobno na adresu: Općina Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.
Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)


Službenik za informiranje:

Ime i prezime
Općina Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski
Tel.: +385 (0)48 816-066
Fax: +385 (0)48 816-560
E-mail službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

 

Naknada za pristup informacijama

Općina Kloštar Podravski ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.


NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Kloštar Podravski izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.
Pravo na pristup informacijama uređuju


Opći propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13),
Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),
Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).
Propisi EU
Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.
Interni akti
Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Kloštar Podravski,
Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
Zahtjev za pristup informacijama,
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

 

Odluke i zahtjevi

- Katalog informacija Općine Kloštar Podravski

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

- Odluka o ustrojavanju sluzbenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Kloštar Podravski

- Povjerenik za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg