Izrada projektne-tehničke dokumentacije za polivalentni dom javne namjene u Kloštru Podravskom

Općinski načelnik u ime Naručitelja, Općine Kloštar Podravski, OIB: 89238941129, na temelju članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13 i 03/18) i članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka nabave jednostavne nabave u Općini Kloštar Podravski KLASA: 400-09/17-01/01, URBROJ: 2137/16-17-1, od 29. lipnja 2017., dana 19. lipnja 2018. donio je:

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Preuzmite DOKAZ O NEKAŽNJAVANJU

 

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg