Podaci o Natječaju za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Opis poslova radnog mjesta:

- rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima,
- organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za rad zaposlenima i koordinira rad JUO, organizira obavljanje poslova službeničkih odnosa, kao i radnih odnosa dužnosnika, rješava u upravnim stvarima iz područja radnih i službeničkih odnosa, vodi drugostupanjski upravni postupak iz područja radnih i službeničkih odnosa, te rješava u upravnim stvarima iz područja nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela,
- brine o zakonitom radu Općinskog vijeća,
- provodi neposredan nadzor nad radom u JUO,
- poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu,brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad,
- prati propise iz nadležnosti JUO,
- poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti,
- osigurava suradnju JUO s tijelima državne uprave, tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama.

Plaća se određuje kao umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 2,67 i osnovice za obračun plaće od 2.200,00 kn, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža.

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg