R E P U B L I K A H R V A T S K A
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu referenta/ice za administrativne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski

KLASA: 112-01/16-01/01
URBROJ: 2137/16-16-12
Kloštar Podravski, 2. svibnja 2016.

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu referenta/ice za administrativne poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Podravski, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

R E P U B L I K A H R V A T S K A
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski

KLASA: 112-01/16-01/02
URBROJ: 2137/16-16-8
Kloštar Podravski, 2. svibnja 2016.

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg