12. Sjednica OV

- Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Kloštar Podravski

- Odluka o imenima ulica na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o pokretanju aktivnosti za izmjerom, izradom baze i kategorizacijom nerazvrstanih cesta na području Općine Kloštar Podravski

- Izmjene Plana zaštite od požara

- Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini 

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg