Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s Gradom Đurđevcom i općinama Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje

Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI za razdoblje 2018. – 2023. godine

Zaključak o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 2018.-2023. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

- Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom tijekom 2017. godine na području Općine Kloštar Podravski

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

- Izvod iz Zapisnika sa 10. sjednice OV

- Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

- Program o izmjeni Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

- Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

- Odluka o organiziranju rođendana u dječjoj igraonici „Lina“

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2018. godinu

- Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- Odluka o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća za prevenciju Općine Kloštar Podravski

- Odluka o visini najma stanova u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski

- Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

- Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

- Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Podravski za 2018. godinu

- Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2018. GODINU

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- Program javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

- Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Kloštar Podravski sa stanjem 31. prosinca 2017. godine

- Rješenje o određivanju predstavnika Općine Kloštar Podravski u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Podravski

- Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke županije za Općinu Kloštar Podravski

- Izvod iz Zapisnika sa 7. sjednice OV

 

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg